Нэмэлт мэдээлэл

Үнэгүй хүргэлт

50.000 дээш худалдан авалт хийвэл үнэгүй хүргэнэ.

Төлбөрийн нөхцөл
Бараа хүлээн авсны дараа эсвэл дансаар шилжүүлсэн 2 сонголттой.

Буцаалт
Худалдан авснаас хойш 24 цагийн дотор буцаалт хийх боломжтой